Avtal och regler

Läs detta avtal och regler noggrant innan du använder webbplatsen. Du måste följa villkoren i avtalet och reglerna genom att besöka mytop.expertexpro.com/sv/. Om du inte håller med villkoren i avtalet och reglerna kan du inte använda den här resursen och lämna webbplatsen.

1. Termer och definitioner

1.1 Användare är en laglig person som har anslutit sig till villkoren i användaravtalet. en person som agerar för hans egen räkning och i sina egna intressen eller företräder en juridisk enhet.
Administration / ägare - en webbplats som är värd på domänen https://mytop.expertexpro.com/sv/.
Avtal - detta användaravtal, inklusive ändrat, kompletterat.
1.2 Användningen av webbplatsen https://mytop.expertexpro.com/sv/ regleras av detta användaravtal. Användningen av webbplatsen är underförstått i alla former och på alla sätt inom den deklarerade funktionaliteten. Användning betyder:

 • auktorisering på https://mytop.expertexpro.com/sv/ eller registrering;
 • bekanta sig med webbplatsens material (visning);
 • visa, publicera på webbplatsen material av alla slag och innehåll, inklusive men inte begränsat till bilder, textmaterial, video, ljudfiler, hypertextlänkar, information och annan information.

Nätverksanvändaren, som använder webbplatsen i någon av ovanstående former, bekräftar att:

 • gjort sig bekant med detta avtal fullständigt innan du använder webbplatsen;
 • noterade och åtar sig att följa, genomföra alla klausuler i avtalet utan begränsningar. I händelse av vägran att uppfylla klausulerna i Avtalet eller om det är omöjligt att ingå ett avtal på grundval av Avtalet, är Användaren skyldig att omedelbart stoppa all användning av Webbplatsen;
 • texten i detta avtal kan redigeras av webbplatsägaren. Användare underrättas inte om ändringar av avtalstexten.

Detta användaravtal, inklusive uppdaterade versioner med ändringar, träder i kraft från det att det publiceras på webbplatsen.

2. Avtalets föremål

2.1 På det sätt och på de villkor som anges i Avtalet ger ägaren användaren möjlighet att använda webbplatsen och användaren förbinder sig att vid behov använda webbplatsen i enlighet med villkoren i avtalet.
2.2 På grundval av Avtalet har Användaren möjlighet att använda Webbplatsen, i synnerhet genom att publicera information om konstruktion, reparation, landliv och relaterade ämnen på webbplatsen, lägga upp meddelanden, visa meddelanden, filer som laddats upp av andra användare.

3. Ägarens rättigheter och skyldigheter

3.1 Ägaren ger användaren möjlighet att självständigt publicera information om användaren, samt skicka meddelanden och kommentarer, lägga upp material med hjälp av webbplatsens funktioner, förutsatt att användaren följer villkoren i avtalet.
3.2 Ägaren har inte förmågan att kontrollera överensstämmelsen med den information som publiceras av användaren eller andra användare på webbplatsen med lagstiftningen.
3.3 Ägaren har rätt att, efter eget gottfinnande, radera all information som har skrivits in eller publicerats av användaren på webbplatsen, om sådan information inte överensstämmer med webbplatsens användningsregler, gällande lagstiftning eller andra krav från ägaren.
3.4 Ägaren har rätt att skicka användarinformation och reklammeddelanden till den e-postadress som anges av användaren när han registrerar sig på webbplatsen. Användaren godkänner härmed att ta emot sådana meddelanden.
3.5 Ägaren har rätt att placera annonser på webbplatsen. Samtidigt är ägaren inte ansvarig för att annonseringen är korrekt och kvaliteten på de annonserade varorna och / eller tjänsterna.
3.6 Ägaren har rätt att, på det sätt som föreskrivs i klausulen i Avtalet, ändra villkoren i Avtalet.
3.7 Ägaren har rätt att utföra förebyggande arbete på webbplatsen med en tillfällig avstängning av webbplatsens arbete, om möjligt på natten och så mycket som möjligt för att minska tiden för webbplatsens inoperabilitet.
3.8 Ägaren har rätt att överföra hela eller delar av sina befogenheter och rättigheter att övervaka efterlevnaden av webbplatsens användarvillkor och avtalet till andra personer (andra användare) på grundval av beslut som fattats av ägaren.
3.9 Ägaren har rätten, men inte skyldigheten, att begära information från användaren och dokument som bekräftar att användaren har rättigheterna till resultatet av intellektuell aktivitet och annan information som användaren har lagt upp på webbplatsen.

4. Användarens rättigheter och skyldigheter

4.1 Användaren förbinder sig att bekanta sig med den aktuella versionen av avtalet varje gång han besöker webbplatsen innan han använder webbplatsen.
4.2 Användaren förbinder sig att följa villkoren i Avtalet, liksom webbplatsens användarvillkor, som gäller vid den tidpunkt då användaren använder webbplatsen.
4.3 Användaren förbinder sig att använda webbplatsen i enlighet med lagen. I synnerhet har användaren inte rätt att:

4.3.1 Publicera eller distribuera felaktig, skadlig, obscen, olaglig, ärekränkande, hädelse, ärekränkande, olämplig information eller material som framkallar etniska eller etniska konflikter.
4.3.2 Skicka information som strider mot lagen, annonsera eller provocera olaglig verksamhet, kränker andra användares eller tredje parts rättigheter till immateriell egendom, kampanjmaterial, spridning av skräppost, kedjemeddelanden (meddelanden som kräver överföring till en eller flera användare), ekonomiska system pyramider eller uppmaningar att delta i dem, all annan påträngande information, beskriva eller främja brottslig verksamhet, posta instruktioner eller riktlinjer för att begå brottsliga och andra olagliga handlingar.
4.3.3 Publicera personlig information från andra användare eller tredje parter utan deras personliga medgivande.
4.3.4 Publicera, sända och distribuera meddelanden som kan vara av kriminell karaktär eller orsaka någon skada för ägaren, andra användare, besökare och / eller tredje part, bryter mot deras ära och värdighet, affärs rykte.
4.3.5 Att vilseleda användare och / eller tredje part om deras identitet.
4.3.6 Placera material och information på webbplatsen som är av reklamkaraktär, om inte annat uttryckligen föreskrivs i ett separat avtal mellan parterna.

4.4 Användaren förbinder sig att behålla sekretessen för autentiseringsuppgifterna, samt inloggningen och lösenordet till den e-postadress som anges av användaren när han registrerar sig på webbplatsen, oberoende av hur man lagrar metoden, och har ingen rätt att överföra autentiseringsuppgifterna samt inloggning och lösenord till den angivna e-postadressen Av användaren när han registrerar sig på webbplatsen till tredje part.

4.5 Användaren förbinder sig att använda de personuppgifter som publiceras på webbplatsen i enlighet med kraven i federal lag nr 152-FZ av den 27 juli 2006 "Om personuppgifter" i den utgåva som gäller vid tidpunkten för behandling eller annan användning av personuppgifter av användaren, nämligen:

4.5.1 Personuppgifter kan endast användas för att säkerställa att webbplatsen fungerar;
4.5.2 Det är förbjudet för användaren att överföra information om andra användare som erhållits via webbplatsen till tredje part;
4.5.3 Om användaren sparar kopior av profilerna på papper eller elektroniska medier, tar användaren alla skyldigheter för operatören i enlighet med federal lag nr 152-FZ av den 27 juli 2006 "om personuppgifter";
4.5.4 I händelse av skada för andra användare på grund av användarens underlåtenhet att uppfylla kraven i federal lag nr 152-FZ av den 27 juli 2006 "om personuppgifter", ligger ansvaret för detta helt på användaren.

4.6 Användaren har rätt att radera informationen som publicerats av användaren på webbplatsen enbart på grundval av ägarens samtycke. Om motsvarande samtycke inte erhålls har användaren inte rätt att lägga fram några anspråk för ägaren.

5. Parternas ansvar

5.1 Ägaren bär inget ansvar för att användaren uppnått eller inte uppnått resultatet som användaren förväntade sig uppnå med hjälp av webbplatsen.
5.2 Ägaren är inte ansvarig för funktionsfel, fel och fel i driften av programvara och / eller hårdvara som säkerställer att webbplatsen fungerar, som uppstår av skäl som inte ligger över ägarens kontroll, samt tillhörande förluster för användaren.
5.3 Ägaren är inte ansvarig för tillfällig brist på åtkomst från användaren till webbplatsen och / eller någon del av webbplatsen, såväl som användarnas och / eller tredje parts relaterade förluster.
5.4 Ägaren ansvarar inte för indirekta / indirekta förluster och / eller förlorade vinster från användaren och / eller tredje part, förlust av information till följd av användning eller oförmåga att använda webbplatsen.
5.5 Ägaren ansvarar inte för användarens förluster till följd av olagliga handlingar från tredje part, inklusive de som är relaterade till olaglig åtkomst till användarens personliga konto. Ägaren är inte ansvarig för förluster som orsakats av användaren till följd av avslöjandet av referenser till tredje part, som inträffade utan ägarens fel.
5.6 Användaren är ensam ansvarig för alla åtgärder som utförs på webbplatsen med användarens referenser.
5.7 Ägaren ger inga garantier för webbplatsens prestanda. Användaren samtycker till att använda webbplatsen i den form den presenteras utan några garantier från ägaren.
5.8 Ägaren är inte ansvarig för förluster som orsakats användaren till följd av meddelandet från den andra användaren om felaktig information, liksom orsakad av den andra användarens handlingar och / eller passivitet. Ägaren garanterar inte att informationen i profilerna för andra användare, liksom i de meddelanden som publiceras av dem, är sann och fullständig.
5.9 Ägaren, såvida det inte uttryckligen anges i avtalet mellan parterna, är inte säljare av några varor eller tjänster.
5.10 Om inte annat anges i avtalet, om användaren bryter mot villkoren i avtalet, har ägaren rätt att ensidigt vägra att genomföra avtalet, radera användarens profil och personliga konto. Om en sådan överträdelse orsakade skada på tredje part, ligger ansvaret för dem helt på användaren.
5.11 Storleken på förluster som kan återbetalas av ägaren till användaren är i alla fall begränsad i enlighet med bestämmelserna i artikel 15 del 1 i civillagen till ett belopp på 1 000 (tusen) rubel.

6. Personuppgifter

6.1 Genom att registrera sig på webbplatsen och ange personuppgifter i registreringsformuläret, gör användaren de angivna personuppgifterna allmänt tillgängliga, och alla andra användare och / eller besökare kan fritt bekanta sig med dem. Användaren samtycker härmed till att behandlingen av personuppgifter som han har angett under registreringen på webbplatsen, liksom personuppgifter som publicerats av användaren på webbplatsen efter registrering, utförs på grundval av artikel 6 första stycket 10 i federala lag nr 152-FZ av den 27 juli 2006. av året "Om personuppgifter" (ändrad 25.07.2011).
6.2 När han behandlar användarens personuppgifter förbinder sig ägaren att vidta alla åtgärder som föreskrivs i gällande lagstiftning för att skydda dem från obehörig åtkomst.Policy för behandling av administratörens personuppgifter och föreskrifterna för att säkerställa säkerheten för administratörens personuppgifter överensstämmer med kraven i del 2 i artikel 18.1 i den federala lagen nr 152-FZ av den 27 juli 2006 "Om personuppgifter" (som ändrad den 25 juli 2011).
6.3 Samtidigt är det möjligt att användarens personuppgifter på grund av vissa omständigheter kan bli tillgängliga för andra personer. Användaren godkänner härmed att han inte kommer att göra anspråk på ägaren i detta avseende, med tanke på att användaren gör sina personuppgifter offentligt tillgängliga.
6.4 I enlighet med Avtalet, genom att ange sina personuppgifter på Webbplatsen, godkänner Användaren ovillkorligt:

 • med tillhandahållande av personuppgifter till ett obegränsat antal personer som använder webbplatsen;
 • med behandlingen av personuppgifter av ägaren;
 • med spridning av personuppgifter med hjälp av webbplatsen;
 • med andra handlingar från ägaren i förhållande till användarens personuppgifter i samband med driften av webbplatsen.

6.5 Genom att publicera sina personuppgifter på webbplatsen bekräftar användaren att han gör det frivilligt, och också att han frivilligt tillhandahåller det till ägaren för behandling. Användaren kan återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter genom att radera profilen via det personliga kontot. Samtidigt förstår och samtycker användaren till att användarens personliga data kan sparas när sökmotorerna indexerar webbplatsens sidor.
6.6 Ägaren behandlar endast de personuppgifter om användaren som publicerats av honom på webbplatsen. Användarens personuppgifter behandlas med hjälp av programvaran, maskinvaran och tekniska medel på webbplatsen.
6.7 Användarens personuppgifter behandlas av ägaren under den tid de publiceras på webbplatsen. Om de personuppgifter som publiceras på webbplatsen eller i användarens profil raderas slutar ägaren att behandla dem. Ägaren har dock rätt att behålla en säkerhetskopia av ovanstående användardata tills ägaren likvideras.

7. Immateriell egendom

7.1 Exklusiva och personliga icke-äganderättigheter till webbplatsen tillhör ägaren eller andra personer som har ingått ett avtal med ägaren som ger honom rätt att publicera resultaten av dessa personers intellektuella verksamhet på webbplatsen eller som en del av den och skyddas i enlighet med tillämplig lag.
7.2 Åtgärder och / eller utelämnanden från användaren som resulterade i kränkning av ägarens rättigheter eller syftar till att kränka ägarens rättigheter till webbplatsen eller dess komponenter medför straffrättsligt, civilrättsligt och administrativt ansvar i enlighet med lagen.
7.3 För att säkerställa integriteten hos den information som publiceras på webbplatsen ger användaren härmed, på det sätt som föreskrivs i artikel 1235 i civillagen, ägaren en enkel icke-exklusiv licens för resultat av intellektuell aktivitet som publicerats eller tidigare publicerats av användaren på webbplatsen. Rättigheterna att använda resultaten av intellektuell aktivitet tillhandahålls av användaren till ägaren vid tidpunkten för publicering av relevanta resultat av intellektuell aktivitet på webbplatsen. Genom att publicera resultaten av intellektuell aktivitet på webbplatsen samtycker användaren till att ersättningen för att bevilja rätten att använda resultaten av intellektuell aktivitet inte betalas av ägaren. Ägaren har rätt att använda motsvarande resultat av intellektuell aktivitet på något sätt under hela giltighetsperioden för motsvarande resultat utan att begränsa territoriet. Samtidigt är ägaren inte skyldig att skicka användarrapporter om användningen av relevanta resultat av intellektuell aktivitet.
7.4 Användaren är ensam ansvarig i samband med användningen av rättigheterna till resultatet av intellektuell aktivitet och medel för individualisering som tillhör tredje part i det material som publiceras av användaren på webbplatsen, liksom i det material som överförs av användaren via webbplatsen, lagrad på webbplatsen i användarens personliga konto eller material, som - annars blir tillgänglig via eller genom webbplatsen på grund av användarens handlingar och / eller passivitet. Ägaren har inte den tekniska förmågan att övervaka överensstämmelsen av det material som anges i denna klausul med kraven i gällande lagstiftning, inklusive ägaren har inte förmågan att spåra närvaro eller frånvaro av brott av det angivna materialet om någons rättigheter och intressen.
7.5 Användaren förbinder sig att lösa alla tänkbara anspråk från upphovsrättsinnehavarna eller andra tredje parter till Ägaren relaterade till det material som anges i avsnittet i Avtalet, på egen hand och på egen bekostnad.
7.6 I händelse av att tredje parter lämnar in anspråk, anspråk, anspråk på ägaren avseende olaglig användning av immateriella rättigheter av användaren på webbplatsen, förbinder sig användaren att ersätta ägaren för alla förluster som denne har orsakat till följd av en sådan överträdelse eller framläggningen av sådana anspråk.

8. Förfarande för lösning av tvister och avgörande av anspråk

8.1 Alla tvister, meningsskiljaktigheter och anspråk som kan uppstå i samband med genomförandet, uppsägningen eller ogiltigförklaringen av avtalet, kommer parterna att försöka lösa genom förhandlingar. Den part som har några anspråk och / eller meningsskiljaktigheter ska skicka den andra parten ett meddelande som anger de anspråk och / eller oenigheter som har uppstått.
8.2 Meddelandet som anges i avsnittet i Avtalet skickas av användaren via e-post till adressen , och skickas också till ägaren skriftligen genom att skicka den med rekommenderad post med mottagningsbevis. Meddelandet måste innehålla kärnan i kravet, bevis som stöder kravet samt information om användaren.
8.3 I händelse av tvister eller meningsskiljaktigheter relaterade till genomförandet av detta avtal kommer användaren och ägaren att göra allt för att lösa dem genom förhandlingar mellan dem. Om tvister inte löses genom förhandlingar kan tvister lösas på det sätt som föreskrivs i tillämplig lag.
8.4 För att lösa tekniska problem vid bestämning av användarens fel till följd av hans olagliga handlingar när han använder Internet och i synnerhet webbplatsen, samt att överväga användarens meddelanden, har ägaren rätt att självständigt involvera behöriga organisationer som experter.

9. Ändringar av villkoren i avtalet

9.1 Avtalet kan sägas upp när som helst på initiativ av var och en av parterna. För att göra detta publicerar ägaren ett meddelande om uppsägning av avtalet på webbplatsen och / eller skickar användaren ett motsvarande meddelande, från det ögonblick som sådan publicering / sändning av ett sådant meddelande anses avtalet ha upphört. Användaren kan säga upp avtalet genom att radera sin profil från webbplatsen.
9.2 Parterna är överens om att Avtalet kan ändras av Ägaren ensidigt genom att publicera den uppdaterade Avtalstexten på Internet på https://mytop.expertexpro.com/sv/polzovatelskoe-soglashenie/. Användaren bekräftar sitt samtycke till ändringarna i avtalsvillkoren genom att använda webbplatsen.
9.3 En användare som inte godkänner villkoren i avtalet och / eller med en ändring av villkoren i avtalet måste omedelbart säga upp avtalet på det sätt som föreskrivs i klausulen i avtalet.

10. Andra villkor

10.1 i avtalet, liksom vid korrespondens om dessa frågor, är det tillåtet att använda analoger av parternas handskrivna signatur.Parterna bekräftar att alla meddelanden, meddelanden, avtal och handlingar inom ramen för parternas fullgörande av skyldigheter som följer av avtalet, undertecknade med analoger av parternas handskrivna signaturer, är rättsligt bindande och bindande för parterna.

10.2 Användaren bekräftar att analogerna till hans handskrivna signatur är:

10.2.1 Referenser. Således erkänns alla åtgärder som utförs med referensuppgifterna som begåtna av användaren, och alla dokument som skickas med referenser erkänns som undertecknade av användaren;
10.2.2 inloggning och lösenord till den e-postadress som anges av användaren vid registrering på webbplatsen. Således anses alla brev som skickas till ägaren från den angivna e-postadressen skickas av användaren och anses också vara undertecknade av användaren.

10.3 Parterna kom överens om att använda faxreproduktion av parternas underskrifter när de utarbetade nödvändiga dokument och anspråk enligt avtalet. Parterna bekräftar härmed att dokument och anspråk som undertecknats genom faxåtergivning av signaturen har rättslig kraft och är bindande för parterna för övervägande och godkännande.
10.4 Med undantag för fall som uttryckligen föreskrivs i avtalet och gällande lagstiftning, måste alla meddelanden, meddelanden och handlingar inom ramen för parternas fullgörande av skyldigheter som följer av avtalet skickas och anses mottagna av parterna om de skickas via e-post från en parts auktoriserade adress till den andra partens auktoriserade adress ... Auktoriserade adresser är:

 • för ägaren: .
 • för användaren: den e-postadress som användaren angett när han registrerade sig på webbplatsen.

10.5 Parterna erkänner all information som har samband med ingåendet av avtalet, inklusive eventuella bilagor och tillägg till den, som konfidentiell information och åtar sig att strikt bibehålla den konfidentiella karaktären av sådan information, utan att lämna ut den till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten, förutom när det är nödvändigt för ändamålen Avtal eller för utlämnande till berörda myndigheter i fall som anges i lag.
10.6 Avtalet och alla rättsliga förhållanden som härrör från det regleras av lag.

Datorer

Sport

skönhet