Dohoda a pravidlá

Pred použitím tejto stránky si pozorne prečítajte túto dohodu a pravidlá. Podmienky dohody a pravidlá musíte dodržiavať na stránke mytop.expertexpro.com/sk/. Ak nesúhlasíte s podmienkami dohody a pravidlami, nemôžete tento zdroj použiť a opustite prosím stránku.

1. Pojmy a definície

1.1 Používateľ je právne spôsobilá osoba, ktorá sa pripojila k podmienkam dohody s používateľom. osoba konajúca vo vlastnom mene a vo svojich vlastných záujmoch alebo zastupujúca právnickú osobu.
Administrácia / Vlastník - internetová stránka hostená v doméne https://mytop.expertexpro.com/sk/.
Dohoda - táto zmluva s používateľom, vrátane zmien a doplnení, doplnená.
1.2 Používanie stránok https://mytop.expertexpro.com/sk/ sa riadi touto užívateľskou zmluvou. Používanie stránok je implikované vo všetkých formách a všetkými spôsobmi v rámci deklarovanej funkčnosti. Použite prostriedky:

 • autorizácia na https://mytop.expertexpro.com/sk/ alebo registrácia;
 • oboznámenie sa s materiálmi Stránky (prezeranie);
 • zobrazovanie, zverejňovanie na webe materiálov akejkoľvek povahy a obsahu, vrátane, ale nielen obrázkov, textových materiálov, videa, zvukových súborov, hypertextových odkazov, informácií a ďalších informácií.

Užívateľ siete pomocou stránky v ktorejkoľvek z vyššie uvedených foriem potvrdzuje, že:

 • pred použitím stránky sa úplne oboznámil s touto dohodou;
 • vzal na vedomie a zaväzuje sa, že bude dodržiavať všetky ustanovenia dohody bez obmedzenia. V prípade odmietnutia plnenia klauzúl Zmluvy alebo ak nie je možné uzavrieť dohodu na základe Zmluvy, je Užívateľ povinný okamžite zastaviť akékoľvek používanie Stránky;
 • text tejto dohody môže upravovať vlastník stránky. Používatelia nie sú informovaní o zmenách a doplneniach textu dohody.

Táto zmluva s používateľom, vrátane aktualizovaných vydaní s vykonanými zmenami a doplnkami, nadobúda platnosť okamihom zverejnenia na stránke.

2. Predmet dohody

2.1 Spôsobom a za podmienok stanovených v Zmluve poskytuje Vlastník Užívateľovi možnosť používať Web a Užívateľ sa zaväzuje, že v prípade potreby bude Web používať v súlade s podmienkami Zmluvy.
2.2 Na základe Zmluvy má Používateľ možnosť používať Webovú stránku, najmä zverejňovaním informácií o stavbe, opravách, predmestí a súvisiacich témach na Stránke, zverejňovaním správ, prezeraním správ, súborov nahraných inými používateľmi.

3. Práva a povinnosti vlastníka

3.1 Vlastník poskytuje používateľovi možnosť nezávisle zverejňovať informácie o užívateľovi, ako aj uverejňovať správy a komentáre, zverejňovať materiály s využitím možností stránky, s výhradou dodržiavania podmienok dohody zo strany používateľa.
3.2 Vlastník nemá schopnosť kontrolovať súlad informácií zverejnených Používateľom alebo inými používateľmi na Stránke s právnymi predpismi.
3.3 Vlastník má právo podľa vlastného uváženia vymazať všetky informácie zadané alebo zverejnené používateľom na stránke, ak tieto informácie nie sú v súlade s podmienkami používania stránky, platnými právnymi predpismi alebo inými požiadavkami vlastníka.
3.4 Majiteľ má právo zasielať Používateľovi informačné a reklamné správy na e-mailovú adresu uvedenú Používateľom pri registrácii na Stránke. Používateľ týmto súhlasí s prijímaním takýchto správ.
3.5 Majiteľ má právo umiestňovať na Stránku reklamu. Majiteľ zároveň nezodpovedá za presnosť reklamy a kvalitu inzerovaného tovaru a / alebo služieb.
3.6 Vlastník má právo, spôsobom stanoveným v ustanovení zmluvy, zmeniť podmienky zmluvy.
3.7 Majiteľ má právo vykonávať preventívne práce na Stránke s dočasným pozastavením Stránky, pokiaľ je to možné v noci, a pokiaľ je to možné, s cieľom skrátiť dobu nefunkčnosti Stránky.
3.8 Vlastník má právo previesť všetky alebo časť svojich právomocí a práv na sledovanie dodržiavania podmienok používania webových stránok a dohody na ďalšie osoby (ďalších používateľov) na základe rozhodnutí vlastníka.
3.9 Vlastník má právo, nie však povinnosť, požadovať od používateľa informácie a dokumenty potvrdzujúce, že má právo na výsledky duševnej činnosti a ďalšie informácie zverejnené používateľom na stránkach.

4. Práva a povinnosti používateľa

4.1 Užívateľ sa zaväzuje oboznámiť sa s aktuálnou verziou Zmluvy pri každej návšteve Stránky pred jej použitím.
4.2 Používateľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto zmluvy, ako aj podmienky používania stránok platné v čase, keď užívateľ stránku používa.
4.3 Užívateľ sa zaväzuje používať Web v súlade so zákonom. Užívateľ nemá najmä nárok na:

4.3.1 Uverejňujte alebo šírite nesprávne, škodlivé, obscénne, nelegálne, urážlivé, rúhavé, urážlivé, nevhodné informácie alebo materiály o etnických alebo etnických konfliktoch.
4.3.2 Uverejňovanie informácií, ktoré sú v rozpore so zákonom, inzerujú alebo provokujú nelegálne aktivity, porušujú práva ostatných používateľov alebo tretích strán na objekty duševného vlastníctva, materiály kampane, šírenie spamu, reťazové správy (správy vyžadujúce ich prenos jednému alebo viacerým používateľom), finančné schémy pyramídy alebo výzvy na účasť na nich, akékoľvek ďalšie rušivé informácie, popis alebo propagácia trestnej činnosti, zverejňovanie pokynov alebo pokynov pre páchanie trestných činov a iných nezákonných činov.
4.3.3 Uverejňujte akékoľvek osobné informácie iných používateľov alebo tretích strán bez ich osobného súhlasu.
4.3.4 Publikovať, prenášať a distribuovať správy, ktoré môžu mať trestný charakter alebo spôsobiť ujmu vlastníkovi, iným používateľom, návštevníkom a / alebo tretím stranám, porušujú ich česť a dôstojnosť, obchodnú povesť.
4.3.5 Klamať Používateľov a / alebo tretie strany o ich totožnosti.
4.3.6 Umiestňujte na Web materiály a informácie, ktoré majú reklamný charakter, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v samostatnej dohode medzi Stranami.

4.4 Používateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o povereniach, ako aj prihlasovacie meno a heslo k e-mailovej adrese, ktorú uviedol používateľ pri registrácii na stránke, nezávisle na určení spôsobu ich ukladania, a nemá právo na prenos poverení, ako aj prihlasovacie meno a heslo k uvedenej e-mailovej adrese. Užívateľom pri registrácii na Webových stránkach tretím stranám.

4.5 Užívateľ sa zaväzuje používať osobné údaje zverejnené na stránke v súlade s požiadavkami federálneho zákona č. 152-FZ z 27. júla 2006 „O osobných údajoch“ v znení účinnom v čase spracovania alebo iného použitia osobných údajov užívateľom, a to:

4.5.1 Osobné údaje môžu byť použité iba na zabezpečenie fungovania Stránky;
4.5.2 Užívateľ má zakázané prenášať informácie o ďalších užívateľoch získané prostredníctvom stránok na tretie strany;
4.5.3 Ak si užívateľ uloží kópie profilov na papier alebo na elektronické médium, preberá všetky povinnosti prevádzkovateľa v zmysle federálneho zákona č. 152-FZ z 27. júla 2006 „O osobných údajoch“;
4.5.4 V prípade poškodenia ostatných používateľov v dôsledku nedodržania požiadaviek federálneho zákona č. 152-FZ z 27. júla 2006 „O osobných údajoch“, nesie zaň zodpovednosť výlučne používateľ.

4.6 Užívateľ má právo vymazať informácie zverejnené používateľom na stránkach výlučne na základe súhlasu majiteľa. Pokiaľ nebude získaný zodpovedajúci súhlas, Užívateľ nie je oprávnený uplatniť voči Majiteľovi akékoľvek nároky.

5. Zodpovednosť strán

5.1 Majiteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dosiahnutie alebo nedosiahnutie výsledku Užívateľom, ktorý Užívateľ očakával dosiahnutím používania Stránky.
5.2 Majiteľ nie je zodpovedný za poruchy, chyby a zlyhania pri prevádzke softvéru alebo hardvéru, ktoré zabezpečujú fungovanie Stránky, vzniknuté z dôvodov mimo kontroly Vlastníka, ako aj za súvisiace straty Používateľa.
5.3 Majiteľ nie je zodpovedný za dočasný nedostatočný prístup používateľa na stránku alebo k akejkoľvek časti stránky, ako aj za súvisiace straty používateľa a / alebo akejkoľvek tretej strany.
5.4 Majiteľ nie je zodpovedný za akékoľvek nepriame / nepriame straty a / alebo ušlé zisky Používateľa a / alebo tretích strán, stratu informácií v dôsledku použitia alebo nemožnosti používať Stránku.
5.5 Majiteľ nenesie zodpovednosť za straty používateľa, ku ktorým došlo v dôsledku nezákonného konania tretích strán, vrátane tých, ktoré súvisia s nezákonným prístupom k osobnému účtu používateľa. Vlastník nezodpovedá za straty spôsobené Užívateľovi v dôsledku zverejnenia Poverení tretím stranám, ku ktorým došlo bez jeho zavinenia.
5.6 Používateľ je výlučne zodpovedný za všetky akcie vykonané na Stránke pomocou poverení používateľa.
5.7 Majiteľ neposkytuje žiadne záruky za výkonnosť Stránky. Užívateľ súhlasí s používaním stránky vo forme, v akej je prezentovaná, a to bez akýchkoľvek záruk vlastníka.
5.8 Majiteľ nezodpovedá za straty spôsobené Užívateľovi v dôsledku správy Nepresných informácií Druhým Užívateľom, ako aj v dôsledku konania a / alebo nečinnosti iného Užívateľa. Vlastník nezaručuje, že informácie uvedené v profiloch iných používateľov, ako aj v správach, ktoré zverejnia, sú pravdivé a úplné.
5.9 Vlastník, pokiaľ to nie je výslovne stanovené v dohode medzi stranami, nie je predajcom žiadneho tovaru alebo služieb.
5.10 Pokiaľ Zmluva neustanovuje inak, ak Užívateľ poruší podmienky Zmluvy, Majiteľ má právo jednostranne odmietnuť vykonávanie Zmluvy, vymazať Užívateľov profil a Osobný účet. Ak takéto porušenie spôsobilo škodu tretím stranám, zodpovednosť za ne nesie v plnom rozsahu používateľ.
5.11 Výška strát, ktoré môže Majiteľ uhradiť Užívateľovi, je v každom prípade obmedzená v súlade s ustanoveniami časti 15 článku 15 Občianskeho zákonníka na sumu 1 000 (tisíc) rubľov.

6. Osobné údaje

6.1 Registráciou na stránke a zadaním osobných údajov do registračného formulára používateľ sprístupňuje zadané osobné údaje verejne a každý ďalší používateľ a / alebo návštevník sa s nimi môže voľne oboznámiť. Užívateľ týmto súhlasí s tým, aby sa spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii na stránke, ako aj osobných údajov zverejnených používateľom na stránke po registrácii, uskutočňoval na základe článku 6 ods. 1 bodu 10 federálneho zákona č. 152-FZ z 27. júla 2006. roka „O osobných údajoch“ (v znení zmien a doplnení zo dňa 25.07.2011).
6.2 Pri spracúvaní osobných údajov Používateľa sa Vlastník zaväzuje prijať všetky opatrenia ustanovené platnými právnymi predpismi na ich ochranu pred neoprávneným prístupom.Zásady spracúvania osobných údajov správcu a nariadenia o zaistení bezpečnosti osobných údajov správcu sú v súlade s požiadavkami časti 2 článku 18.1 federálneho zákona č. 152-FZ z 27. júla 2006 „O osobných údajoch“ (v znení zmien z 25. júla 2011).
6.3 Zároveň je možné, že v dôsledku určitých okolností môžu byť osobné údaje Používateľa sprístupnené ďalším osobám. Užívateľ týmto súhlasí, že v tejto súvislosti neuplatní voči vlastníkovi nárok, pretože jeho osobné údaje zverejňuje.
6.4 Na základe Zmluvy Používateľ uvedením svojich osobných údajov na Webových stránkach bezpodmienečne súhlasí:

 • s poskytovaním osobných údajov neobmedzenému počtu osôb využívajúcich stránku;
 • so spracovaním osobných údajov Majiteľom;
 • so šírením osobných údajov pomocou stránky;
 • s ďalšími krokmi Majiteľa vo vzťahu k osobným údajom Používateľa v súvislosti s prevádzkou Stránky.

6.5 Používateľ zverejnením svojich osobných údajov na stránkach potvrdzuje, že to robí dobrovoľne, a tiež, že ich dobrovoľne poskytuje vlastníkovi na spracovanie. Používateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať vymazaním Profilu prostredníctvom Osobného účtu. Užívateľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho osobné údaje môžu byť uložené pri indexácii stránok tohto servera pomocou vyhľadávacích nástrojov.
6.6 Majiteľ spracúva iba tie osobné údaje Používateľa, ktoré zverejnil na Stránke. Osobné údaje Používateľa sa spracúvajú pomocou softvérových, hardvérových a technických prostriedkov Stránky.
6.7 Osobné údaje používateľa sú spracúvané vlastníkom počas obdobia ich zverejnenia na stránkach. Ak dôjde k vymazaniu osobných údajov zverejnených na stránke alebo v profile používateľa, vlastník ich zastaví. Vlastník má však právo uchovať si záložnú kópiu vyššie uvedených údajov používateľa, kým nebude vlastník zlikvidovaný.

7. Duševné vlastníctvo

7.1 Výhradné a osobné nemajetkové práva na stránku patria vlastníkovi alebo iným osobám, ktoré s majiteľom uzavreli dohodu, ktorá mu dáva právo zverejňovať výsledky duševnej činnosti týchto osôb na stránke alebo ako jej súčasť, a sú chránené v súlade s platnými právnymi predpismi.
7.2 Konania a / alebo opomenutia používateľa, ktoré vyústili do porušenia práv majiteľa alebo boli zamerané na porušenie práv majiteľa na stránku alebo jej súčasti, majú za následok trestnú, občiansku a správnu zodpovednosť v súlade so zákonom.
7.3 S cieľom zabezpečiť integritu informácií zverejňovaných na stránkach udeľuje používateľ týmto spôsobom, ktorý je predpísaný v článku 1235 občianskeho zákonníka, vlastníkovi jednoduchú nevýhradnú licenciu na výsledky duševnej činnosti zverejnené alebo predtým zverejnené používateľom na stránkach. Práva na použitie výsledkov duševnej činnosti poskytuje používateľ vlastníkovi v čase zverejnenia príslušných výsledkov duševnej činnosti na stránke. Uverejňovaním výsledkov intelektuálnej činnosti na webe užívateľ súhlasí s tým, že vlastník neplatí odmenu za udelenie práva na použitie výsledkov intelektuálnej činnosti. Vlastník má právo ľubovoľne používať zodpovedajúce výsledky duševnej činnosti počas celej doby platnosti zodpovedajúcich výsledkov bez obmedzenia územia. Majiteľ zároveň nie je povinný zasielať Užívateľovi správy o použití relevantných výsledkov intelektuálnej činnosti.
7.4 Používateľ je výhradne zodpovedný v súvislosti s využívaním práv na výsledky intelektuálnej činnosti a prostriedkov individualizácie vlastnených tretími stranami, ktoré sú obsiahnuté v materiáloch zverejnených používateľom na stránke, ako aj v materiáloch prenášaných používateľom prostredníctvom stránky, uložených na stránke v osobnom účte používateľa alebo v materiáloch, ktoré - inak sa stanú dostupnými prostredníctvom alebo prostredníctvom webových stránok v dôsledku konania a / alebo nečinnosti používateľa. Vlastník nemá technické schopnosti na kontrolu súladu materiálov uvedených v tomto odseku s požiadavkami platných právnych predpisov, vrátane toho, že vlastník nemá schopnosť sledovať prítomnosť alebo absenciu porušenia práv a záujmov niekoho, či nie sú porušené uvedené materiály.
7.5 Užívateľ sa zaväzuje, že na svoje vlastné náklady a na svoje náklady vyrovná všetky možné nároky držiteľov autorských práv alebo iných tretích strán voči vlastníkovi, ktoré sa týkajú materiálov uvedených v ustanovení zmluvy.
7.6 V prípade, že tretie strany uplatnia nároky, nároky, nároky voči Majiteľovi v otázke nelegálneho používania duševného vlastníctva Užívateľom na Stránke, Užívateľ sa zaväzuje nahradiť Vlastníkovi všetky straty, ktoré mu vzniknú v dôsledku takéhoto porušenia alebo prezentácie týchto nárokov.

8. Postup pri riešení sporov a pri riešení sporov

8.1 Všetky spory, nezhody a nároky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením, ukončením alebo zrušením platnosti dohody, sa strany budú usilovať vyriešiť prostredníctvom rokovaní. Strana, ktorá má nároky alebo nezhody, zašle druhej strane správu, v ktorej uvedie vzniknuté nároky a / alebo spory.
8.2 Správu uvedenú v doložke Zmluvy zasiela Užívateľ e-mailom na adresu , a tiež zaslané Majiteľovi v písomnej podobe zaslaním doporučenou poštou s potvrdením o prijatí. Správa musí obsahovať podstatu požiadavky, dôkazy podporujúce požiadavku, ako aj informácie o Používateľovi.
8.3 V prípade akýchkoľvek sporov alebo nezhôd týkajúcich sa vykonávania tejto dohody sa používateľ a vlastník vynaložia všetko úsilie na ich vyriešenie prostredníctvom vzájomných rokovaní. V prípade, že spory nebudú vyriešené rokovaním, budú spory predmetom riešenia spôsobom predpísaným platným zákonom.
8.4 Na vyriešenie technických problémov pri určovaní viny používateľa v dôsledku jeho nezákonného konania, najmä pri používaní internetu a stránok, ako aj pri posudzovaní správ používateľa, má vlastník právo na nezávislé zapojenie kompetentných organizácií ako odborníkov.

9. Zmeny podmienok dohody

9.1 Dohodu je možné ukončiť kedykoľvek z podnetu ktorejkoľvek zo strán. Za týmto účelom zverejní vlastník na webe oznámenie o ukončení zmluvy a / alebo pošle používateľovi príslušné oznámenie, od okamihu zverejnenia / odoslania tohto oznámenia sa zmluva považuje za ukončenú. Užívateľ môže ukončiť Zmluvu odstránením svojho Profilu zo Stránky.
9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu môže Majiteľ meniť a dopĺňať jednostranne zverejnením aktualizovaného textu Zmluvy na internete na adrese https://mytop.expertexpro.com/sk/polzovatelskoe-soglashenie/. Užívateľ používaním Stránky potvrdzuje svoj súhlas so zmenami v podmienkach Zmluvy.
9.3 Užívateľ, ktorý nesúhlasí s podmienkami zmluvy a / alebo so zmenou podmienok zmluvy, musí okamžite ukončiť dohodu spôsobom stanoveným v ustanovení zmluvy.

10. Ostatné podmienky

10.1 dohody, ako aj pri vedení korešpondencie o týchto otázkach je povolené používať analógy vlastnoručného podpisu strán.Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky oznámenia, správy, dohody a dokumenty v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z dohody zmluvnými stranami, podpísaných analógmi vlastnoručných podpisov zmluvných strán, majú právnu silu a sú pre zmluvné strany záväzné.

10.2 Používateľ berie na vedomie, že analógy jeho vlastnoručného podpisu sú:

10.2.1 Poverovacie údaje. Všetky akcie vykonané pomocou poverení sú teda rozpoznané ako spáchané používateľom a všetky dokumenty odoslané pomocou poverení sú rozpoznané ako podpísané používateľom;
10.2.2 prihlasovacie meno a heslo na e-mailovú adresu uvedenú používateľom pri registrácii na stránke. Všetky listy zaslané Majiteľovi zo zadanej e-mailovej adresy sa teda považujú za odoslané používateľom a považujú sa tiež za podpísané používateľom.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pri príprave potrebných dokumentov a nárokov podľa tejto dohody použijú faxové rozmnožovanie podpisov zmluvných strán. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že dokumenty a nároky podpísané faxovým vyhotovením podpisu majú právnu silu a sú pre zmluvné strany záväzné na zváženie a prijatie.
10.4 S výnimkou prípadov výslovne stanovených v Zmluve a platných právnych predpisoch musia byť všetky oznámenia, správy a dokumenty v rámci plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy stranami zasielané a považované za prijaté zmluvnými stranami, ak sú zasielané e-mailom z oprávnenej adresy jednej strany na autorizovanú adresu druhej strany. ... Autorizované adresy sú:

 • pre majiteľa: .
 • pre používateľa: e-mailová adresa uvedená používateľom pri registrácii na stránke.

10.5 Zmluvné strany uznávajú všetky informácie súvisiace s uzavretím dohody vrátane akýchkoľvek príloh a dodatkov k nej ako dôverné informácie a zaväzujú sa prísne zachovávať ich dôverný charakter a nesprístupňujú ich tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pokiaľ to nie je nevyhnutné na účely Dohody alebo zverejnenie príslušným vládnym orgánom v prípadoch stanovených zákonom.
10.6 Zmluva a všetky právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia zákonom.

Počítače

Šport

kráska