Vienošanās un noteikumi

Pirms vietnes izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo līgumu un noteikumus. Jums jāievēro līguma noteikumi un noteikumi, apmeklējot vietni mytop.expertexpro.com/lv/. Ja jūs nepiekrītat līguma noteikumiem un noteikumiem, jūs nevarat izmantot šo resursu un, lūdzu, pametiet vietni.

1. Termini un definīcijas

1.1. Lietotājs ir tiesībspējīga persona, kas pievienojusies lietotāja līguma noteikumiem. persona, kas rīkojas savā vārdā un savās interesēs vai pārstāv juridisku personu.
Administrācija / īpašnieks - interneta vietne, kas mitināta domēnā https://mytop.expertexpro.com/lv/.
Līgums - šis lietotāja līgums, ieskaitot grozītos, papildināts.
1.2 Vietnes https://mytop.expertexpro.com/lv/ lietošanu regulē šis lietotāja līgums. Vietnes izmantošana ir paredzēta visās formās un visos veidos, ievērojot deklarēto funkcionalitāti. Izmantošana nozīmē:

 • autorizācija vietnē https://mytop.expertexpro.com/lv/ vai reģistrācija;
 • iepazīšanās ar Vietnes materiāliem (apskate);
 • jebkura veida un satura materiālu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar attēliem, teksta materiāliem, video, audio failiem, hiperteksta saitēm, informāciju un citu informāciju, izlikšana, ievietošana vietnē.

Tīkla lietotājs, izmantojot Vietni jebkurā no iepriekš minētajām veidlapām, apstiprina, ka:

 • pirms vietnes izmantošanas ir pilnībā iepazinies ar šo līgumu;
 • pieņēma zināšanai un apņemas bez ierobežojumiem izpildīt visus Līguma punktus. Gadījumā, ja tiek atteikts izpildīt Līguma punktus vai ja nav iespējams noslēgt līgumu uz Līguma pamata, Lietotāja pienākums ir nekavējoties pārtraukt jebkādu Vietnes izmantošanu;
 • Vietnes īpašnieks var rediģēt šī Līguma tekstu. Lietotāji netiek informēti par grozījumiem Līguma tekstā.

Šis lietotāja līgums, ieskaitot atjauninātos izdevumus ar veiktajiem grozījumiem, stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek ievietots vietnē.

2. Nolīguma priekšmets

2.1 Līgumā noteiktajā veidā un ar nosacījumiem Īpašnieks nodrošina Lietotājam iespēju izmantot Vietni, un Lietotājs apņemas, ja nepieciešams, izmantot Vietni saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2.2 Pamatojoties uz Līgumu, Lietotājam ir iespēja izmantot Vietni, jo īpaši Vietnē ievietojot informāciju par būvniecību, remontu, lauku dzīvi un ar to saistītajām tēmām, ievietojot ziņojumus, apskatot ziņojumus, citu lietotāju augšupielādētos failus.

3. Īpašnieka tiesības un pienākumi

3.1 Īpašnieks nodrošina Lietotājam iespēju patstāvīgi publicēt informāciju par Lietotāju, kā arī ievietot ziņojumus un komentārus, ievietot materiālus, izmantojot Vietnes iespējas, ja Lietotājs ievēro Līguma noteikumus.
3.2 Īpašniekam nav iespēju kontrolēt Lietotāja vai citu Vietnes lietotāju ievietotās informācijas atbilstību likumdošanai.
3.3 Īpašniekam ir tiesības pēc saviem ieskatiem dzēst visu Lietotāja ievadīto vai ievietoto informāciju Vietnē, ja šāda informācija neatbilst Vietnes lietošanas noteikumiem, spēkā esošajiem tiesību aktiem vai citām Īpašnieka prasībām.
3.4 Īpašniekam ir tiesības nosūtīt Lietotāja informāciju un reklāmas ziņojumus uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi, reģistrējoties Vietnē. Ar šo Lietotājs piekrīt saņemt šādus ziņojumus.
3.5 Īpašniekam ir tiesības Vietnē izvietot reklāmas. Tajā pašā laikā Īpašnieks nav atbildīgs par reklāmas precizitāti un reklamēto preču un / vai pakalpojumu kvalitāti.
3.6 Īpašniekam ir tiesības mainīt Līguma noteikumus tā, kā to nosaka Līguma punkts.
3.7 Īpašniekam ir tiesības veikt profilaktisku darbu Vietnē ar īslaicīgu Vietnes apturēšanu, ja iespējams, naktī un pēc iespējas samazinot Vietnes nedarbošanās laiku.
3.8. Īpašniekam ir tiesības nodot visas vai daļu no savām pilnvarām un tiesībām uzraudzīt Vietnes lietošanas noteikumu un Līguma ievērošanu citām personām (Citi lietotāji), pamatojoties uz Īpašnieka pieņemtajiem lēmumiem.
3.9 Īpašniekam ir tiesības, bet ne pienākums, pieprasīt no Lietotāja informāciju un dokumentus, kas apliecina, ka Lietotājam ir tiesības uz intelektuālās darbības rezultātiem un citu Lietotāja vietnē ievietoto informāciju.

4. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1. Lietotājs apņemas katru reizi pirms vietnes izmantošanas iepazīties ar pašreizējo Līguma versiju.
4.2 Lietotājs apņemas ievērot Līguma noteikumus, kā arī Vietnes lietošanas noteikumus, kas ir spēkā brīdī, kad Lietotājs izmanto Vietni.
4.3 Lietotājs apņemas izmantot Vietni saskaņā ar likumu. Lietotājam nav tiesību:

4.3.1. Izlikt vai izplatīt nepareizu, kaitīgu, neķītru, nelikumīgu, apmelojošu, zaimojošu, apmelojošu, neatbilstošu, etnisko vai etnisko konfliktu informāciju vai materiālus.
4.3.2. Izlikt informāciju, kas ir pretrunā ar likumu, reklamēt vai izprovocēt nelikumīgas darbības, pārkāpjot citu lietotāju vai trešo personu tiesības uz intelektuālo īpašumu, kampaņas materiāliem, izplatīt surogātpastu, ķēdes ziņojumus (ziņojumus, kuri jāpārsūta vienam vai vairākiem lietotājiem), finanšu shēmas piramīdas vai aicinājumi piedalīties tajās, jebkura cita uzmācīga informācija, kas apraksta vai veicina noziedzīgu darbību, izliek norādes vai vadlīnijas noziedzīgu un citu nelikumīgu darbību veikšanai.
4.3.3. Izlikt citu lietotāju vai trešo personu personisko informāciju bez viņu personīgās piekrišanas.
4.3.4. Publicēt, pārsūtīt un izplatīt ziņojumus, kas var būt noziedzīgi vai nodarīt kaitējumu īpašniekam, citiem lietotājiem, apmeklētājiem un / vai trešajām personām, aizskarot viņu godu un cieņu, biznesa reputāciju.
4.3.5. Maldināt Lietotājus un / vai trešās personas par viņu identitāti.
4.3.6 Vietnē izvietot materiālus un informāciju, kam ir reklāmas raksturs, ja vien Pušu atsevišķā līgumā nav skaidri noteikts citādi.

4.4. Lietotājs apņemas uzturēt akreditācijas datu konfidencialitāti, kā arī pieteikuminformāciju un paroli uz e-pasta adresi, kuru Lietotājs norādījis reģistrējoties Vietnē, neatkarīgi nosakot to glabāšanas veidu, un viņam nav tiesību pārsūtīt akreditācijas datus, kā arī pieteikuminformāciju un paroli uz norādīto e-pasta adresi. Lietotājs, reģistrējoties vietnē trešajām personām.

4.5. Lietotājs apņemas izmantot vietnē ievietotos personas datus saskaņā ar 2006. gada 27. jūlija Federālā likuma Nr. 152-FZ "Par personas datiem" prasībām, kas ir spēkā brīdī, kad Lietotājs apstrādā vai citādi izmanto personas datus, proti:

4.5.1 Personas datus var izmantot tikai vietnes darbības nodrošināšanai;
4.5.2. Lietotājam ir aizliegts nodot trešajām personām informāciju par citiem Vietnes starpniecību saņemtajiem lietotājiem;
4.5.3. Ja Lietotājs saglabā Profilu kopijas papīra vai elektroniskos nesējos, Lietotājs uzņemas visas operatora saistības saskaņā ar 2006. gada 27. jūlija Federālo likumu Nr. 152-FZ "Par personas datiem";
4.5.4. Citu lietotāju nodarīta kaitējuma gadījumā, ja Lietotājs neievēro 2006. gada 27. jūlija Federālā likuma Nr. 152-FZ prasības "Par personas datiem", atbildība par to pilnībā gulstas uz Lietotāju.

4.6 Lietotājam ir tiesības dzēst Lietotāja ievietoto informāciju Vietnē, tikai pamatojoties uz Īpašnieka piekrišanu. Ja attiecīgā piekrišana netiek iegūta, Lietotājs nav tiesīgs prasīt Īpašniekam pretenzijas.

5. Pušu atbildība

5.1 Īpašnieks neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja sasniegto vai nesasniegto rezultātu, kuru Lietotājs paredzēja sasniegt, izmantojot Vietni.
5.2 Īpašnieks nav atbildīgs par programmatūras un / vai aparatūras darbības traucējumiem, kļūdām un kļūmēm, kas nodrošina Vietnes darbību, kas rodas no Īpašnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, kā arī par saistītajiem Lietotāja zaudējumiem.
5.3 Īpašnieks nav atbildīgs par īslaicīgu Lietotāja piekļuves trūkumu Vietnei un / vai jebkurai Vietnes daļai, kā arī par saistītajiem Lietotāja un / vai jebkuras trešās personas zaudējumiem.
5.4 Īpašnieks nav atbildīgs par jebkādiem Lietotāja un / vai trešo personu netiešiem / netiešiem zaudējumiem un / vai zaudētu peļņu, informācijas zudumu Vietnes izmantošanas vai nespējas dēļ rezultātā.
5.5 Īpašnieks nav atbildīgs par Lietotāja zaudējumiem, kas radušies trešo personu prettiesiskas darbības rezultātā, ieskaitot zaudējumus, kas saistīti ar nelikumīgu piekļuvi Lietotāja personīgajam kontam. Īpašnieks nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies akreditācijas datu izpaušanas rezultātā trešajām personām un kas radušies bez īpašnieka vainas.
5.6. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas vietnē veiktas, izmantojot Lietotāja akreditācijas datus.
5.7 Īpašnieks nesniedz nekādas garantijas par vietnes darbību. Lietotājs piekrīt izmantot Vietni tādā formā, kādā tā tiek parādīta, bez īpašnieka garantijām.
5.8 Īpašnieks nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies, ja otrs lietotājs ziņo par neprecīzu informāciju, kā arī par cita lietotāja darbībām un / vai bezdarbību. Īpašnieks negarantē, ka informācija, kas ietverta citu lietotāju profilos, kā arī viņu ievietotajos ziņojumos, ir patiesa un pilnīga.
5.9. Īpašnieks nav preču vai pakalpojumu pārdevējs, ja vien tas nav skaidri noteikts Pušu līgumā.
5.10. Ja Līgumā nav noteikts citādi, ja Lietotājs pārkāpj Līguma noteikumus, Īpašniekam ir tiesības vienpusēji atteikties izpildīt Līgumu, dzēst Lietotāja profilu un Personīgo kontu. Ja šāds pārkāpums nodarīja kaitējumu trešajām personām, atbildība par tiem pilnībā gulstas uz Lietotāju.
5.11 Zaudējumu summa, ko īpašnieks var atlīdzināt Lietotājam, jebkurā gadījumā saskaņā ar Civilkodeksa 15. panta 1. daļas noteikumiem ir ierobežots līdz 1000 (viens tūkstotis) rubļu.

6. Personas dati

6.1 Reģistrējoties Vietnē un ievadot personas datus reģistrācijas formā, Lietotājs padara ievadītos personas datus publiski pieejamus, un jebkurš Cits lietotājs un / vai Apmeklētājs var brīvi ar tiem iepazīties. Lietotājs ar šo piekrīt, ka personas datu apstrāde, ko viņš ievadījis reģistrācijas laikā vietnē, kā arī personas dati, kurus Lietotājs ievietojis vietnē pēc reģistrācijas, tiek veikta, pamatojoties uz 2006. gada 27. jūlija Federālā likuma Nr. 152-FZ 6. panta 1. punkta 10. apakšpunktu. gada "Par personas datiem" (ar grozījumiem, kas izdarīti 25.07.2011.).
6.2. Apstrādājot Lietotāja personas datus, Īpašnieks apņemas veikt visus spēkā esošajos tiesību aktos paredzētos pasākumus, lai pasargātu viņus no nesankcionētas piekļuves.Administratora personas datu apstrādes politika un Noteikumi par administratora personas datu drošības nodrošināšanu ir saskaņā ar 2006. gada 27. jūlija Federālā likuma Nr. 152-FZ 18.1 panta 2. daļas prasībām "Par personas datiem" (ar grozījumiem, kas izdarīti 2011. gada 25. jūlijā).
6.3 Tajā pašā laikā ir iespējams, ka noteiktu apstākļu dēļ Lietotāja personas dati var kļūt pieejami citām personām. Lietotājs ar šo piekrīt, ka viņš šajā sakarā neizvirzīs pretenzijas pret Īpašnieku, ņemot vērā, ka Lietotājs savus personas datus dara publiski pieejamus.
6.4. Saskaņā ar Līgumu, norādot savus personas datus Vietnē, Lietotājs bez nosacījumiem piekrīt:

 • ar personas datu sniegšanu neierobežotam skaitam personu, kas izmanto Vietni;
 • ar personas datu apstrādi, ko veic Īpašnieks;
 • ar personas datu izplatīšanu, izmantojot Vietni;
 • ar citām Īpašnieka darbībām saistībā ar Lietotāja personas datiem saistībā ar Vietnes darbību.

6.5. Izvietojot savus personas datus Vietnē, Lietotājs apstiprina, ka viņš to dara brīvprātīgi, kā arī to, ka viņš tos brīvprātīgi sniedz Īpašniekam apstrādei. Lietotājs var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, izdzēšot Profilu caur Personīgo kontu. Tajā pašā laikā Lietotājs saprot un piekrīt, ka Lietotāja personas datus var saglabāt, meklētājprogrammām indeksējot Vietnes lapas.
6.6 Īpašnieks apstrādā tikai tos Lietotāja personas datus, kurus viņš ir ievietojis Vietnē. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti, izmantojot Vietnes programmatūru, aparatūru un tehniskos līdzekļus.
6.7. Lietotāja personas datus īpašnieks apstrādā laikā, kad tie tiek ievietoti vietnē. Ja Vietnē vai Lietotāja profilā ievietotie personas dati tiek dzēsti, Īpašnieks pārtrauc to apstrādi. Tomēr Īpašniekam ir tiesības saglabāt iepriekš minēto Lietotāja datu rezerves kopiju līdz Īpašnieka likvidācijai.

7. Intelektuālais īpašums

7.1. Ekskluzīvas un personiskas nemateriālas tiesības uz Vietni pieder Īpašniekam vai citām personām, kuras ir noslēgušas līgumu ar Īpašnieku, dodot viņam tiesības ievietot šo personu intelektuālās darbības rezultātus Vietnē vai kā tās daļu, un tiek aizsargātas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
7.2 Lietotāja darbības un / vai bezdarbība, kuras rezultātā tiek pārkāptas Īpašnieka tiesības vai kuras mērķis ir pārkāpt Īpašnieka tiesības uz Vietni vai tās sastāvdaļām, paredz kriminālatbildību, civiltiesisko un administratīvo atbildību saskaņā ar likumu.
7.3. Lai nodrošinātu Vietnē ievietotās informācijas integritāti, ar šo Lietotājs Civilkodeksa 1235. pantā paredzētajā veidā piešķir Īpašniekam vienkāršu neekskluzīvu licenci intelektuālās darbības rezultātiem, kurus Lietotājs ievietojis vai iepriekš ievietojis Vietnē. Tiesības izmantot intelektuālās darbības rezultātus Lietotājs nodrošina Īpašniekam brīdī, kad attiecīgie intelektuālās darbības rezultāti tiek ievietoti Vietnē. Ievietojot intelektuālās darbības rezultātus Vietnē, Lietotājs piekrīt, ka īpašnieks nemaksā atlīdzību par intelektuālās darbības rezultātu izmantošanas tiesību piešķiršanu. Īpašniekam ir tiesības jebkādā veidā izmantot attiecīgos intelektuālās darbības rezultātus visā derīguma termiņā attiecīgajiem rezultātiem, neierobežojot teritoriju. Šajā gadījumā Īpašniekam nav pienākuma nosūtīt Lietotājam pārskatus par attiecīgo intelektuālās darbības rezultātu izmantošanu.
7.4. Lietotājs ir atbildīgs tikai par to, kā tiek izmantotas tiesības uz trešo personu īpašumā esošajiem intelektuālās darbības rezultātiem un individualizācijas līdzekļiem, kas ietverti Lietotāja vietnē ievietotajos materiālos, kā arī materiālos, kurus Lietotājs pārsūta caur Vietni, kas Vietnē glabājas Lietotāja personīgajā kontā vai materiālos, - citādi kļūst pieejams vietnē vai caur Vietni Lietotāja darbību un / vai bezdarbības dēļ. Īpašniekam nav tehnisku iespēju uzraudzīt šajā punktā norādīto materiālu atbilstību spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām, tostarp Īpašniekam nav iespēju izsekot, vai norādītie materiāli ir pārkāpuši kāda cilvēka tiesības un intereses.
7.5. Lietotājs apņemas pats un uz saviem līdzekļiem nokārtot visas iespējamās autortiesību īpašnieku vai citu trešo personu pret Īpašnieku saistītās prasības, kas saistītas ar Līguma punktā norādītajiem materiāliem.
7.6 Gadījumā, ja trešās personas iesniedz pretenzijas, pretenzijas, prasības pret Īpašnieku par Lietotāja nelikumīgu intelektuālā īpašuma izmantošanu Vietnē, Lietotājs apņemas atlīdzināt Īpašniekam visus zaudējumus, kas viņam radušies šāda pārkāpuma vai šādu pretenziju uzrādīšanas rezultātā.

8. Strīdu izšķiršanas un pretenziju izšķiršanas kārtība

8.1 Visus strīdus, domstarpības un prasības, kas var rasties saistībā ar Līguma izpildi, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Puse, kurai ir pretenzijas un / vai domstarpības, nosūta otrai Pusei ziņojumu, kurā norāda radušās pretenzijas un / vai domstarpības.
8.2. Līguma punktā norādīto ziņojumu Lietotājs nosūta pa e-pastu uz adresi , kā arī rakstveidā nosūta Īpašniekam, nosūtot to ierakstītā vēstulē ar apstiprinājumu par saņemšanu. Ziņojumā jāietver prasības būtība, pierādījumi, kas pamato prasību, kā arī informācija par Lietotāju.
8.3. Ja rodas strīdi vai nesaskaņas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, Lietotājs un Īpašnieks pieliks visas pūles, lai tos atrisinātu savstarpējās sarunās. Gadījumā, ja strīdi netiek atrisināti sarunu ceļā, strīdi tiek risināti piemērojamo likumu noteiktajā kārtībā.
8.4. Lai atrisinātu tehniskus jautājumus, nosakot Lietotāja vainu viņa nelikumīgo darbību rezultātā, jo īpaši izmantojot internetu un Vietni, kā arī izskatot Lietotāja ziņojumus, Īpašniekam ir tiesības neatkarīgi iesaistīt kompetentās organizācijas kā ekspertus.

9. Izmaiņas Līguma noteikumos

9.1 Līgumu var izbeigt jebkurā laikā pēc katras Puses iniciatīvas. Lai to izdarītu, Īpašnieks Vietnē ievieto paziņojumu par Līguma izbeigšanu un / vai nosūta Lietotājam atbilstošu paziņojumu, no šāda paziņojuma izlikšanas / nosūtīšanas brīža Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu. Lietotājs var izbeigt Līgumu, izdzēšot savu Profilu no Vietnes.
9.2 Puses vienojas, ka Īpašnieks var vienpusēji mainīt Līgumu, atjaunoto Līguma tekstu ievietojot internetā vietnē https://mytop.expertexpro.com/lv/polzovatelskoe-soglashenie/. Lietotājs apstiprina savu piekrišanu izmaiņām Līguma noteikumos, izmantojot Vietni.
9.3. Lietotājam, kurš nepiekrīt Līguma noteikumiem un / vai Līguma noteikumu izmaiņām, nekavējoties jāpārtrauc Līgums Līguma punktā paredzētajā veidā.

10. Citi nosacījumi

Līguma 10.1. Punktā, kā arī, veicot saraksti par šiem jautājumiem, ir atļauts izmantot Pušu ar roku rakstīta paraksta analogus.Puses apstiprina, ka visiem paziņojumiem, ziņojumiem, līgumiem un dokumentiem, kas saistīti ar to, ka Puses izpilda no Līguma izrietošās saistības, kuras parakstījuši Pušu ar roku rakstīta paraksta analogi, ir juridisks spēks un tie Pusēm ir saistoši.

10.2. Lietotājs atzīst, ka viņa ar roku rakstītā paraksta analogi ir:

10.2.1. Akreditācijas dati. Tādējādi visas darbības, kas veiktas, izmantojot akreditācijas datus, atzīst par Lietotāja izdarītām, un visi dokumenti, kas nosūtīti, izmantojot akreditācijas datus, tiek atzīti par Lietotāja parakstītiem;
10.2.2 pieteikšanās un parole uz e-pasta adresi, kuru Lietotājs norādījis reģistrējoties Vietnē. Tādējādi visas vēstules, kas īpašniekam nosūtītas no norādītās e-pasta adreses, tiek uzskatītas par Lietotāja nosūtītām, un tiek uzskatītas arī par Lietotāja parakstītām.

10.3 Puses vienojās izmantot Pušu parakstu faksimila reproducēšanu, sagatavojot nepieciešamos dokumentus un prasības saskaņā ar Līgumu. Puses ar šo apstiprina, ka dokumentiem un pretenzijām, kas parakstīti ar paraksta faksimila reproducēšanu, ir juridisks spēks un tie ir Pusēm saistoši izskatīšanai un pieņemšanai.
10.4. Izņemot gadījumus, kas skaidri noteikti Līgumā un spēkā esošajos tiesību aktos, visi paziņojumi, ziņojumi un dokumenti, kas saistīti ar Pušu pienākumu izpildi, kas izriet no Līguma, ir jānosūta un jāuzskata par Pušu saņemtiem, ja tie tiek nosūtīti pa e-pastu no vienas Puses pilnvarotās adreses uz otras Puses pilnvaroto adresi. ... Autorizētās adreses ir:

 • īpašniekam: .
 • Lietotājam: e-pasta adrese, kuru Lietotājs ir norādījis, reģistrējoties vietnē.

10.5 Puses atzīst visu informāciju, kas saistīta ar Līguma noslēgšanu, ieskaitot visus tā pielikumus un papildinājumus, kā konfidenciālu informāciju un apņemas stingri uzturēt šādas informācijas konfidencialitāti, neatklājot to trešām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tā nepieciešama mērķiem Līgumi vai informācijas izpaušana attiecīgajām valdības iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.
10.6 Līgumu un visas no tā izrietošās tiesiskās attiecības reglamentē likums.

Datori

Sports

skaistums