Συμφωνία και κανόνες

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη συμφωνία και τους κανόνες πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Πρέπει να συμμορφωθείτε με τους όρους της συμφωνίας και τους κανόνες, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση mytop.expertexpro.com/el/. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της συμφωνίας και των κανόνων, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πόρο και παρακαλώ εγκαταλείψτε τον ιστότοπο.

1. Όροι και ορισμοί

1.1 Ο χρήστης είναι ένα νομικά ικανό άτομο που έχει προσχωρήσει στους όρους της Συμφωνίας Χρήστη. ένα πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του και για τα δικά του συμφέροντα ή εκπροσωπεί ένα νομικό πρόσωπο.
Διαχείριση / Κάτοχος - ένας ιστότοπος στο Διαδίκτυο που φιλοξενείται στον τομέα https://mytop.expertexpro.com/el/.
Συμφωνία - συμπληρώνεται η παρούσα Συμφωνία χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης.
1.2 Η χρήση του ιστότοπου https://mytop.expertexpro.com/el/ διέπεται από το παρόν Συμφωνητικό Χρήστη. Η χρήση του ιστότοπου υπονοείται σε όλες τις μορφές και με κάθε τρόπο, εντός της δηλωμένης λειτουργικότητας. Χρήση σημαίνει:

 • εξουσιοδότηση στη διεύθυνση https://mytop.expertexpro.com/el/ ή εγγραφή.
 • εξοικείωση με τα υλικά του Ιστότοπου (προβολή)
 • εμφάνιση, δημοσίευση στον ιστότοπο υλικών οποιουδήποτε είδους και περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, υλικών κειμένου, βίντεο, αρχείων ήχου, συνδέσμων υπερκειμένου, πληροφοριών και άλλων πληροφοριών.

Ο Χρήστης Δικτύου, χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω φόρμες, επιβεβαιώνει ότι:

 • εξοικειώθηκε πλήρως με το παρόν Συμφωνητικό πριν χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο.
 • σημείωσε και δεσμεύεται να συμμορφωθεί, να εκτελέσει όλες τις ρήτρες της Συμφωνίας χωρίς περιορισμούς. Σε περίπτωση άρνησης εκπλήρωσης των ρητρών της Συμφωνίας ή εάν είναι αδύνατο να συναφθεί συμφωνία βάσει της Συμφωνίας, ο Χρήστης υποχρεούται να σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας.
 • το κείμενο αυτής της Συμφωνίας μπορεί να επεξεργαστεί από τον Κάτοχο της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες δεν ενημερώνονται για τροποποιήσεις στο κείμενο της Συμφωνίας.

Αυτή η Συμφωνία χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωμένων εκδόσεων με τροποποιήσεις, τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

2. Αντικείμενο της συμφωνίας

2.1 Με τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η Συμφωνία, ο Κάτοχος παρέχει στον Χρήστη την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο και ο Χρήστης αναλαμβάνει, εάν είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας.
2.2 Βάσει της Συμφωνίας, ο Χρήστης έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο, συγκεκριμένα, δημοσιεύοντας πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή, την επισκευή, την προαστιακή ζωή και σχετικά θέματα στον Ιστότοπο, δημοσιεύοντας μηνύματα, προβολή μηνυμάτων, αρχεία που ανέβηκαν από άλλους χρήστες.

3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη

3.1 Ο Κάτοχος παρέχει στον Χρήστη την ευκαιρία να δημοσιεύσει ανεξάρτητα πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη, καθώς και να δημοσιεύσει μηνύματα και σχόλια, να δημοσιεύσει υλικό χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του Ιστότοπου, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης του Χρήστη με τους όρους της Συμφωνίας.
3.2 Ο Κάτοχος δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη συμμόρφωση των πληροφοριών που δημοσιεύει ο Χρήστης ή Άλλοι Χρήστες στον Ιστότοπο με τη νομοθεσία.
3.3 Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να διαγράψει τυχόν πληροφορίες που έχουν εισαχθεί ή δημοσιεύσει ο Χρήστης στον Ιστότοπο, εάν αυτές οι πληροφορίες δεν συμμορφώνονται με τους Κανόνες Χρήσης της Ιστοσελίδας, την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλες απαιτήσεις του Κατόχου.
3.4 Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να στέλνει πληροφορίες χρήστη και διαφημιστικά μηνύματα στη διεύθυνση email που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης συμφωνεί να λαμβάνει τέτοια μηνύματα.
3.5 Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να τοποθετεί διαφημίσεις στον Ιστότοπο. Ταυτόχρονα, ο Κάτοχος δεν ευθύνεται για την ακρίβεια της διαφήμισης και την ποιότητα των διαφημιζόμενων αγαθών και / ή υπηρεσιών.
3.6 Ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα, με τον τρόπο που καθορίζεται από τη ρήτρα της Συμφωνίας, να αλλάξει τους όρους της Συμφωνίας.
3.7 Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να εκτελεί προληπτικές εργασίες στον Ιστότοπο με προσωρινή αναστολή της Ιστοσελίδας, εάν είναι δυνατόν τη νύχτα και μειώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο αδράνειας του Ιστότοπου.
3.8 Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και των δικαιωμάτων του για να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και τη Συμφωνία σε άλλα άτομα (Άλλοι χρήστες) βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται από τον Κάτοχο.
3.9 Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να ζητήσει από τον Χρήστη πληροφορίες και έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι ο Χρήστης έχει δικαιώματα για τα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας και άλλων πληροφοριών που δημοσιεύονται από τον Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του χρήστη

4.1 Ο Χρήστης δεσμεύεται να εξοικειωθεί με την τρέχουσα έκδοση του Συμφωνητικού κάθε φορά που επισκέπτεται τον Ιστότοπο πριν χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο.
4.2 Ο Χρήστης δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τους όρους της Συμφωνίας, καθώς και τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, που ισχύουν τη στιγμή που ο Χρήστης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.
4.3 Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης δεν δικαιούται:

4.3.1 Δημοσίευση ή διανομή ανακριβών, επιβλαβών, άσεμνων, παράνομων, δυσφήμων, βλασφημιών, συκοφαντικών, ακατάλληλων, εθνοτικών ή εθνοτικών συγκρούσεων πληροφοριών ή υλικού.
4.3.2 Δημοσίευση πληροφοριών που αντιβαίνουν στο νόμο, διαφημίζει ή προκαλεί παράνομες δραστηριότητες, παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων χρηστών ή τρίτων για αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας, υλικό καμπάνιας, διάδοση ανεπιθύμητων μηνυμάτων, αλυσίδες μηνυμάτων (μηνύματα που απαιτούν τη μετάδοσή τους σε έναν ή περισσότερους χρήστες), οικονομικά προγράμματα πυραμίδες ή κλήσεις για συμμετοχή σε αυτές, οποιεσδήποτε άλλες παρεμβατικές πληροφορίες, περιγράφουν ή προωθούν εγκληματική δραστηριότητα, δημοσιεύουν οδηγίες ή οδηγίες για τη διάπραξη εγκληματικών και άλλων παράνομων ενεργειών.
4.3.3 Δημοσιεύστε τυχόν προσωπικές πληροφορίες άλλων χρηστών ή τρίτων χωρίς την προσωπική τους συγκατάθεση.
4.3.4 Δημοσίευση, μετάδοση και διανομή μηνυμάτων που ενδέχεται να έχουν εγκληματικό χαρακτήρα ή να προκαλέσουν βλάβη στον Ιδιοκτήτη, Άλλους Χρήστες, Επισκέπτες ή / και τρίτα μέρη, παραβιάζουν την τιμή και την αξιοπρέπεια τους, την επιχειρηματική τους φήμη.
4.3.5 Να παραπλανήσουν τους χρήστες ή / και τρίτους σχετικά με την ταυτότητά τους.
4.3.6 Τοποθετήστε υλικό και πληροφορίες στον Ιστότοπο που είναι διαφημιστικού χαρακτήρα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ των Μερών.

4.4 Ο Χρήστης δεσμεύεται να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των διαπιστευτηρίων, καθώς και την είσοδο και τον κωδικό πρόσβασης στη διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή στον Ιστότοπο, καθορίζοντας ανεξάρτητα τη μέθοδο αποθήκευσης του, και δεν έχει κανένα δικαίωμα να μεταφέρει τα διαπιστευτήρια, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό πρόσβασης στην καθορισμένη διεύθυνση email Από τον χρήστη κατά την εγγραφή στον ιστότοπο σε τρίτους.

4.5 Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ομοσπονδιακού Νόμου αριθ. 152-FZ της 27ης Ιουλίου 2006 "Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα" στην έκδοση που ισχύει κατά τη στιγμή της επεξεργασίας ή άλλης χρήσης προσωπικών δεδομένων από τον Χρήστη, δηλαδή:

4.5.1 Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Ιστότοπου.
4.5.2 Ο Χρήστης απαγορεύεται να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με άλλους Χρήστες που λαμβάνονται μέσω της Ιστοσελίδας σε τρίτους.
4.5.3 Εάν ο Χρήστης αποθηκεύσει αντίγραφα των Προφίλ σε χαρτί ή ηλεκτρονικά μέσα, ο Χρήστης αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του χειριστή σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο αριθ. 152-FZ με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2006 "Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα".
4.5.4 Σε περίπτωση βλάβης σε άλλους χρήστες λόγω της μη συμμόρφωσης του χρήστη με τις απαιτήσεις του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 152-FZ της 27ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, η ευθύνη γι 'αυτό ανήκει εξ ολοκλήρου στον χρήστη.

4.6 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να διαγράψει τις πληροφορίες που δημοσίευσε ο Χρήστης στον Ιστότοπο μόνο βάσει της συγκατάθεσης του Ιδιοκτήτη. Εάν δεν ληφθεί η αντίστοιχη συγκατάθεση, ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλει αξιώσεις στον Κάτοχο.

5. Ευθύνη των μερών

5.1 Ο Κάτοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την επίτευξη ή μη επίτευξη του αποτελέσματος από τον Χρήστη που ο Χρήστης περίμενε να επιτύχει χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα.
5.2 Ο Κάτοχος δεν είναι υπεύθυνος για δυσλειτουργίες, σφάλματα και αστοχίες στη λειτουργία λογισμικού ή / και υλικού που διασφαλίζουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, που προκύπτει για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχο του Ιδιοκτήτη, καθώς και για σχετικές απώλειες του Χρήστη.
5.3 Ο Κάτοχος δεν είναι υπεύθυνος για την προσωρινή έλλειψη πρόσβασης από τον Χρήστη στην Ιστοσελίδα και / ή οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας, καθώς και για τις σχετικές απώλειες του Χρήστη ή / και οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
5.4 Ο Κάτοχος δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε έμμεσες / έμμεσες απώλειες ή / και απώλεια κερδών του Χρήστη ή / και τρίτων, απώλεια πληροφοριών ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης της Ιστοσελίδας.
5.5 Ο Κάτοχος δεν είναι υπεύθυνος για τις απώλειες του Χρήστη που προέκυψαν ως αποτέλεσμα παράνομων ενεργειών τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την παράνομη πρόσβαση στον Προσωπικό Λογαριασμό του Χρήστη. Ο Κάτοχος δεν είναι υπεύθυνος για απώλειες που προκλήθηκαν στον Χρήστη ως αποτέλεσμα της αποκάλυψης των διαπιστευτηρίων σε τρίτα μέρη, οι οποίες συνέβησαν χωρίς υπαιτιότητα του Ιδιοκτήτη.
5.6 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται στον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του χρήστη.
5.7 Ο Κάτοχος δεν παρέχει καμία εγγύηση για την απόδοση της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα με τη μορφή στην οποία παρουσιάζεται, χωρίς καμία εγγύηση από τον Κάτοχο.
5.8 Ο Κάτοχος δεν είναι υπεύθυνος για απώλειες που προκλήθηκαν στον Χρήστη ως αποτέλεσμα του μηνύματος από τον Άλλο Χρήστη για ανακριβείς πληροφορίες, καθώς και για τις ενέργειες και / ή την αδράνεια του Άλλου Χρήστη. Ο Κάτοχος δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα Προφίλ άλλων χρηστών, καθώς και στα μηνύματα που δημοσιεύουν, είναι αληθείς και πλήρεις.
5.9 Ο Ιδιοκτήτης, εκτός εάν προβλέπεται ρητά από τη συμφωνία μεταξύ των Μερών, δεν είναι πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών.
5.10 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη Συμφωνία, εάν ο Χρήστης παραβιάζει τους όρους της Συμφωνίας, ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μονομερώς την εκτέλεση της Συμφωνίας, να διαγράψει το Προφίλ Χρήστη και τον Προσωπικό Λογαριασμό. Εάν μια τέτοια παραβίαση προκάλεσε ζημιά σε τρίτους, η ευθύνη γι 'αυτά ανήκει εξ ολοκλήρου στον Χρήστη.
5.11 Το ποσό των απωλειών που μπορεί να αποζημιωθεί από τον Κάτοχο στον Χρήστη περιορίζεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 1 του Άρθρου 15 του Αστικού Κώδικα στο ποσό των 1.000 (χίλια) ρούβλια.

6. Προσωπικά δεδομένα

6.1 Με την εγγραφή στον Ιστότοπο και την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων στη φόρμα εγγραφής, ο Χρήστης δημοσιοποιεί τα εισαγόμενα προσωπικά δεδομένα και οποιοσδήποτε άλλος χρήστης ή / και επισκέπτης μπορεί ελεύθερα να εξοικειωθεί με αυτά. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εισήγαγε κατά τη διάρκεια της εγγραφής στον Ιστότοπο, καθώς και των προσωπικών δεδομένων που δημοσιεύτηκε από τον Χρήστη στον Ιστότοπο μετά την εγγραφή, πραγματοποιείται βάσει της παραγράφου 10 της παραγράφου 1 του Άρθρου 6 του Ομοσπονδιακού Νόμου αριθ. 152-FZ της 27ης Ιουλίου 2006 του έτους "Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα" (όπως τροποποιήθηκε στις 25.07.2011).
6.2 Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη, ο Κάτοχος αναλαμβάνει να λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για να τα προστατεύσει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.Η Πολιτική σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Διαχειριστή και ο Κανονισμός για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του Διαχειριστή είναι δημόσια διαθέσιμες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους 2 του άρθρου 18.1 του Ομοσπονδιακού Νόμου αριθ. 152-FZ της 27ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (όπως τροποποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2011).
6.3 Ταυτόχρονα, είναι πιθανό, ως αποτέλεσμα ορισμένων περιστάσεων, τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη να καταστούν διαθέσιμα σε άλλα άτομα. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα υποβάλει αξίωση εναντίον του Ιδιοκτήτη ως προς αυτό, δεδομένου ότι ο Χρήστης δημοσιοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα.
6.4 Δυνάμει της Συμφωνίας, αναφέροντας τα προσωπικά του δεδομένα στον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα:

 • με την παροχή προσωπικών δεδομένων σε απεριόριστο αριθμό ατόμων που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.
 • με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Κάτοχο ·
 • με τη διάδοση προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ·
 • με άλλες ενέργειες του Ιδιοκτήτη σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη σε σχέση με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

6.5 Δημοσιεύοντας τα προσωπικά του δεδομένα στον Ιστότοπο, ο Χρήστης επιβεβαιώνει ότι το κάνει εθελοντικά και επίσης ότι το παρέχει εθελοντικά στον Κάτοχο για επεξεργασία. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διαγράφοντας το προφίλ μέσω του προσωπικού λογαριασμού. Ταυτόχρονα, ο Χρήστης κατανοεί και συμφωνεί ότι τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν κατά την ευρετηρίαση των σελίδων του Ιστότοπου από μηχανές αναζήτησης.
6.6 Ο Κάτοχος επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που δημοσιεύτηκαν από αυτόν στον Ιστότοπο. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας το λογισμικό, το υλικό και τα τεχνικά μέσα της Ιστοσελίδας.
6.7 Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον κάτοχο κατά τη διάρκεια της δημοσίευσής του στον ιστότοπο. Εάν τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ή στο προφίλ χρήστη διαγράφονται, ο κάτοχος σταματά να τα επεξεργάζεται. Ωστόσο, ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να διατηρήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας των παραπάνω δεδομένων χρήστη έως ότου εκκαθαριστεί ο Κάτοχος.

7. Πνευματική ιδιοκτησία

7.1 Αποκλειστικά και προσωπικά δικαιώματα μη ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο ανήκουν στον Κάτοχο ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν συνάψει συμφωνία με τον Ιδιοκτήτη, δίνοντάς του το δικαίωμα να δημοσιεύει τα αποτελέσματα των πνευματικών δραστηριοτήτων αυτών των προσώπων στον Ιστότοπο ή ως μέρος αυτού και προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
7.2 Ενέργειες ή / και παραλείψεις του Χρήστη που συνεπάγονται παραβίαση των δικαιωμάτων του Ιδιοκτήτη ή αποσκοπούν στην παραβίαση των δικαιωμάτων του Ιδιοκτήτη στον Ιστότοπο ή στα στοιχεία του συνεπάγονται ποινική, αστική και διοικητική ευθύνη σύμφωνα με το νόμο.
7.3 Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, ο Χρήστης με το παρόν, με τον τρόπο που ορίζεται από το Άρθρο 1235 του Αστικού Κώδικα, παρέχει στον Ιδιοκτήτη μια απλή μη αποκλειστική άδεια για τα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας που δημοσιεύτηκε ή είχε προηγουμένως αναρτηθεί από τον Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Τα δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων της πνευματικής δραστηριότητας παρέχονται από τον Χρήστη στον Ιδιοκτήτη κατά τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων πνευματικής δραστηριότητας στον Ιστότοπο. Δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας στον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί ότι η αμοιβή για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των αποτελεσμάτων της πνευματικής δραστηριότητας δεν καταβάλλεται από τον Ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα αποτελέσματα πνευματικής δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο καθ 'όλη τη διάρκεια ισχύος για τα αντίστοιχα αποτελέσματα χωρίς να περιορίζει την περιοχή. Ταυτόχρονα, ο Ιδιοκτήτης δεν υποχρεούται να στείλει τις αναφορές του χρήστη σχετικά με τη χρήση των σχετικών αποτελεσμάτων της πνευματικής δραστηριότητας.
7.4 Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε σχέση με τη χρήση των δικαιωμάτων για τα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας και των μέσων εξατομίκευσης που ανήκουν σε τρίτα μέρη που περιέχονται στο υλικό που δημοσιεύτηκε από τον Χρήστη στον Ιστότοπο, καθώς και στο υλικό που μεταδόθηκε από τον Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας, αποθηκευμένο στον Ιστότοπο στον Προσωπικό Λογαριασμό του Χρήστη ή υλικό, το οποίο - αλλιώς καθίστανται διαθέσιμα μέσω ή μέσω του Ιστότοπου λόγω των ενεργειών ή / και της αδράνειας του Χρήστη. Ο Κάτοχος δεν έχει την τεχνική ικανότητα να ελέγχει τη συμμόρφωση των υλικών που καθορίζονται σε αυτήν την ρήτρα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Ιδιοκτήτη δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την παρουσία ή την απουσία παραβίασης από το καθορισμένο υλικό των δικαιωμάτων και των συμφερόντων κάποιου.
7.5 Ο Χρήστης δεσμεύεται να διευθετήσει όλες τις πιθανές αξιώσεις των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων τρίτων μερών στον Κάτοχο που σχετίζονται με τα υλικά που ορίζονται στη ρήτρα της Συμφωνίας, με δικά του και με δικά του έξοδα.
7.6 Σε περίπτωση που ο Κάτοχος παρουσιάζει αξιώσεις, αξιώσεις, αξιώσεις τρίτων σχετικά με την παράνομη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας από τον Χρήστη στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης δεσμεύεται να αποζημιώσει τον Ιδιοκτήτη για όλες τις απώλειες που υπέστη ο τελευταίος ως αποτέλεσμα τέτοιας παραβίασης ή παρουσίασης τέτοιων αξιώσεων.

8. Διαδικασία επίλυσης διαφορών και επίλυσης αξιώσεων

8.1 Όλες οι διαφορές, διαφωνίες και ισχυρισμοί που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την εκτέλεση, τον τερματισμό ή την ακύρωση της Συμφωνίας, τα Μέρη θα επιδιώξουν να επιλύσουν μέσω διαπραγματεύσεων. Το Μέρος που έχει αξιώσεις ή / και διαφωνίες θα στείλει ένα μήνυμα στο άλλο Μέρος αναφέροντας τους ισχυρισμούς ή / και τις διαφωνίες που έχουν προκύψει.
8.2 Το μήνυμα που καθορίζεται στη ρήτρα της Συμφωνίας αποστέλλεται από τον Χρήστη μέσω e-mail στη διεύθυνση , και επίσης αποστέλλεται στον Ιδιοκτήτη γραπτώς στέλνοντάς το με συστημένη αλληλογραφία με απόδειξη παραλαβής. Το μήνυμα πρέπει να περιέχει την ουσία της απαίτησης, αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την απαίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη.
8.3 Σε περίπτωση διαφωνιών ή διαφωνιών που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, ο Χρήστης και ο Κάτοχος θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυσή τους μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ τους. Σε περίπτωση που οι διαφορές δεν επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων, οι διαφορές υπόκεινται σε επίλυση με τον τρόπο που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
8.4 Για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων κατά τον προσδιορισμό της ενοχής του Χρήστη ως αποτέλεσμα των παράνομων ενεργειών του κατά τη χρήση του Διαδικτύου και ειδικότερα του Ιστότοπου, καθώς και για την εξέταση των μηνυμάτων του Χρήστη, ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να εμπλέκει ανεξάρτητα αρμόδιους οργανισμούς ως εμπειρογνώμονες.

9. Αλλαγές στους όρους της Συμφωνίας

9.1 Η συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή με πρωτοβουλία καθενός από τα μέρη. Για να γίνει αυτό, ο Κάτοχος δημοσιεύει μια ειδοποίηση για την καταγγελία της Συμφωνίας στον Ιστότοπο ή / και στέλνει στον Χρήστη αντίστοιχη ειδοποίηση, από τη στιγμή της δημοσίευσης / αποστολής αυτής της ειδοποίησης, η Συμφωνία θεωρείται ότι έχει τερματιστεί. Ο χρήστης μπορεί να τερματίσει τη Συμφωνία διαγράφοντας το Προφίλ του από την Ιστοσελίδα.
9.2 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς από τον Κάτοχο δημοσιεύοντας το ενημερωμένο κείμενο της Συμφωνίας στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://mytop.expertexpro.com/el/polzovatelskoe-soglashenie/. Ο χρήστης επιβεβαιώνει τη συγκατάθεσή του για τις αλλαγές στους όρους της Συμφωνίας χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο.
9.3 Ένας χρήστης που δεν συμφωνεί με τους όρους της Συμφωνίας ή / και με την αλλαγή των όρων της Συμφωνίας πρέπει να τερματίσει αμέσως τη Συμφωνία με τον τρόπο που ορίζεται από τη ρήτρα της Συμφωνίας.

10. Άλλοι όροι

10.1 της Συμφωνίας, καθώς και κατά τη διενέργεια αλληλογραφίας σε αυτά τα θέματα, επιτρέπεται η χρήση αναλόγων της χειρόγραφης υπογραφής των Μερών.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι όλες οι κοινοποιήσεις, τα μηνύματα, οι συμφωνίες και τα έγγραφα στο πλαίσιο της εκπλήρωσης από τα μέρη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία, που υπογράφονται από ανάλογα των χειρόγραφων υπογραφών των μερών, έχουν νομική ισχύ και είναι δεσμευτικά για τα μέρη.

10.2 Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι τα ανάλογα της χειρόγραφης υπογραφής του είναι:

10.2.1 Διαπιστευτήρια. Έτσι, όλες οι ενέργειες που εκτελούνται χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια αναγνωρίζονται ως δεσμευμένες από τον χρήστη και όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια αναγνωρίζονται ως υπογεγραμμένα από τον χρήστη.
10.2.2 σύνδεση και κωδικός πρόσβασης στη διεύθυνση email που καθορίζει ο Χρήστης κατά την εγγραφή στην Ιστοσελίδα. Έτσι, όλες οι επιστολές που αποστέλλονται στον Κάτοχο από την καθορισμένη διεύθυνση email θεωρούνται ότι αποστέλλονται από τον Χρήστη και θεωρούνται επίσης υπογεγραμμένες από τον Χρήστη.

10.3 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν την αναπαραγωγή με τηλεομοιοτυπία των υπογραφών των μερών κατά την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και αξιώσεων βάσει της συμφωνίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα έγγραφα και οι αξιώσεις που υπογράφονται μέσω τηλεομοιοτυπίας αναπαραγωγής της υπογραφής είναι νομικά δεσμευτικές και δεσμευτικές για εξέταση και αποδοχή από τα μέρη.
10.4 Εκτός εάν προβλέπεται ρητά από τη Συμφωνία και την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι ειδοποιήσεις, τα μηνύματα και τα έγγραφα στο πλαίσιο της εκπλήρωσης από τα Μέρη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία πρέπει να αποστέλλονται και να θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί από τα Μέρη εάν αποστέλλονται μέσω e-mail από την εξουσιοδοτημένη διεύθυνση ενός Μέρους στην εξουσιοδοτημένη διεύθυνση του άλλου Μέρους ... Οι εξουσιοδοτημένες διευθύνσεις είναι:

 • για τον ιδιοκτήτη: .
 • για το χρήστη: η διεύθυνση email που καθορίζεται από τον χρήστη κατά την εγγραφή στον ιστότοπο.

10.5 Τα Μέρη αναγνωρίζουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με τη σύναψη της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και προσθηκών σε αυτήν, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και δεσμεύονται να διατηρήσουν αυστηρά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα αυτών των πληροφοριών, χωρίς να τις αποκαλύψουν σε τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους, εκτός εάν είναι απαραίτητο για τους σκοπούς Συμφωνίες ή για αποκάλυψη στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές σε περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο.
10.6 Η Συμφωνία και όλες οι νομικές σχέσεις που απορρέουν από αυτήν διέπονται από το νόμο.

Υπολογιστές

Αθλημα

ομορφιά